2022 Yılı Ne Değişti

  1. Blog
  2. 2022 Yılı Ne Değişti
2022 Yılı Ne Değişti

2022 Yılı Ne Değişti

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR ?

1. 2021 yılı bina vergi değeri 5.227.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir.

 Tek meskeni olanlar, değerli konut vergisine tabi değildir.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN TAŞIT ALIMINDA HADLER YÜKSELTİLDİ!!!!!!!

Ocak 2022 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik

derecesi  %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep,

steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması için öngörülen

taşıtın her türlü vergiler dâhil bedelinin 330.800' TL’nin altında olması gerektiğine ilişkin had

450.500 TL’ye yükseltilmiştir.

KAR PAYLARINDA STOPAJ ORAN %10 DÜŞTÜ

4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar paylarında stopaj oranı 22 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere %15’ten %10’a düşürüldü.

FATURA DÜZENLEME VE AMORTİSMAN SINIRI

Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL 'dir.

KİMLER E FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA 

 

2021 yılı brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL'yi aşan işletmeler

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

 

KİMLER E DEFTERE GEÇMEK ZORUNDA

2020 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan tüm firmaların, 2021 yılında zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ve 2021 yılında bağımsız denetime tabi olma şartını sağlayan mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinde e-Defter'e geçmeleri zorunludur.

 

 

ASGARİ ÜCRET

 

Asgari Ücret 2022

 

(01.01.2022 - 31.12.2022)

 

Brüt Ücret

5.004,00

Sigorta Primi İşçi Payı

700,56  

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

50,04  

Gelir Vergisi Matrahı

4.253,40  

Kesintiler Toplamı

750,60  

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)

4.253,40  

İşverene Maliyeti 2022

 

Asgari Ücret

5.004,00

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

775,62  

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu

100,08  

İşverene Toplam Maliyeti

5.879,70  

 

 

 

 

NOT: Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 289 TL’dir.

 

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

 

20 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarına, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilenlere uygulanacaktır.

 

DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARINDAN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLARA

VERGİ İNDİRİMİ YAPILDI

 

4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Aralık 2021 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihleri  arasında iktisap edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kamın uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0’a indirildi.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

 

1 Ocak 2022  tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacağı belirtildi.

 

En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uygulanacak (%1) KDV oranına ilişkin açıklama yapıldı.

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetleri kapsamında KDV tevkifatına tabi olmayacağı açık olarak belirtildi.

 

Saygılarımla

Kazım Güzeller

Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Konkordato Komiseri/Bilirkişi